KIVO-metoden – kompetensförsörjning genom inkludering

Kärnan i metoden

För allt fler branscher växer svårigheterna med rekrytering av ny personal. Samtidigt försöker riksdagen med arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapa en stegförflyttning av de som står utanför arbetsmarknaden mot arbete. Med KIVO-metoden bygger vi systematiserade sömlösa flöden där arbetsgivarna erbjuds anpassade och tydliga verktyg för att framgångsrikt kunna nyttja dessa insatser. Insatser som gör det möjligt att se gruppen som står utanför arbetsmarknaden som resurs för rekryteringsåtgärder i stället för en problemgrupp någon annan har ansvar för.

I KIVO-metoden arbetar vi även med tydlig samverkan inom den egna organisationen för att öka kunskapen och förståelsen i varandras uppdrag och behov vilket leder till ett mer resurseffektivt resultat.

Bakgrund

Sedan 2012 har ett strukturerat arbete med KIVO-metoden ägt rum i Gävleborg med fokus på inkludering av utrikesfödda i vård och omsorg.

Arbetsgivarnas växande behov av arbetskraft med färre sökande per tjänst innebär ett hot för att klara uppdragen. För att bedda rekryteringsbasen behövdes förståelse för alla inblandades uppdrag för att tydliggöra hur vi kan arbeta nära varandra på ett långsiktigt systematiserat sätt. Det var också svårt att få en överblick över vilka insatser som fanns och i vilken aktivitet som de bäst kunde tillämpas.

KIVO-metoden är framarbetad och beprövad i nära samverkan mellan offentliga arbetsgivare, arbetsförmedlingen och Kommunal inom XYZ-länen. Metoden testades initialt i  Hudiksvalls kommun för stegförflyttning av utrikesfödda mot arbete inom vård- och omsorgssektorn. KIVO-metoden utökas nu för att bredda rekryteringen mot hela välfärden och med fler målgrupper att rekrytera ifrån, personer med funktionsvariationer samt unga med stukad självkänsla.

En breddad ambition

Ambitionen är även en breddning mot fler branscher då KIVO-metoden kan fungera branschneutralt. KIVO-metoden går att använda som verktyg till alla utsatta grupper av arbetssökande och/eller icke-förvärvsarbetande för att möjliggöra dessa som en framtida kompetensresurs.

Mer om KIVO-metoden

I KIVO-metoden analyserar arbetsgivarna och identifierar sina anställningsbehov över tid. Arbetsgivarna är därefter med och aktivt matchar individer innan insats och är delaktig i stegförflyttningen mot anställning, allt för att satsa på rätt individ, i rätt volym och för att använda rätt insatser vid rätt tidpunkt.

KIVO-metoden ser målgruppen arbetssökande och/eller icke-förvärvsarbetande som en underutnyttjad resurs och har därför utvecklat verktyg och arbetssätt som syftar till en systematiserad sömlös stegförflyttning via bl a arbetsplatsförlagt lärande mot anställning.

I KIVO-metoden ingår tydliga strukturer för vilka funktioner som behöver samverka och ett tydligt stödmaterial för varje insats. Vägen mot anställning anpassas individuellt utifrån arbetsgivarens behov och individens förutsättningar. Det ingår också en tydlig rollfördelning och ett tydligt stödmaterial för samverkansparternas stöd för individens stegförflyttning mot anställning.

KIVO-metoden strävar efter ett effektivt målinriktat nyttjande av de arbetsmarknadspolitiska verktygen och anpassas löpande till förändringar i arbetsmarknadspolitiken vilket ger en aktuell och tydlig information kring användandet av respektive insats. Allt för en minskad risk av inlåsningseffekter för individens fortsatta väg till anställning och för att få en kostnadseffektiv lösning.

Med KIVO-metoden som arbetsverktyg ser vi möjligheter hos sökande kandidater som vi tidigare inte anställde.

Genom uppgiftsförskjutning och inkluderingsvänliga arbetsplatser skapar vi utrymme för fler att vara med och fylla det växande rekryteringsbehovet.

I KIVO pågår löpande ett aktivt påverkansarbete på nationellnivå via KIVO projektledning.

Metodens framgångsfaktorer

  • En ansvarig kontaktperson hos arbetsgivaren med ett tydligt kompetensförsörjningsuppdrag – en väg in i kommunen med det samlade behovet och möjligheten
  • En lokal kontaktperson hos Arbetsförmedlingen – en väg in hos arbetsförmedlingen med det samlade greppet om möjligheter, dialog inför start av aktiviteter och möjliga kandidater
  • En lokal kontaktperson hos berörd facklig organisation – ökad samsyn
  • De tre kontaktpersonerna samarbetar för att stärka individens väg mot anställning
  • De tre kontaktpersonerna ansvarar för att samtliga inom den egna och organisationen löpande är informerad om KIVO-arbetet, samt informerar och involverar andra organisationer
  • Arbetsgivaren involveras i tidig matchning för att sätta in rätt insats och för att öka individens chans i aktuell bransch
  • Individuellt anpassat flöde av aktiviteter tas fram för att skapa i sömlöst flöde
  • Arbetsgivaren fortbildar handledare för inkluderingsuppdraget
  • Inkluderingsvänliga arbetsplatser där kollegorna har ett normkritiskt bemötande

För implementering av KIVO-metoden se dokument Aktiviteter vid implementering av KIVO-metoden.